Privacyverklaring ‘Salies’

In deze privacyverklaring worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wie zijn wij en wat doen wij?
 • Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij?
 • Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • Wat is de grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens?
 • Welke rechten heeft u als betrokkene?
 • Klachtenrecht
 • Verwerking door derden
 • Bewaartermijnen
 • Cookies
 • Vragen?

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wij zijn ‘Saliès, een eenmanszaak. Wij verzorgen op maat gemaakte groendecoraties. Deze kunnen via de website worden besteld. Sàlies respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen

Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij?

Bij het bestellen van een artikel slaan wij de door u geleverde persoonsgegevens op. Dit gaat dan om:

 • Indien van toepassing: Organisatienaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mailadres

Wij verwerken de persoonsgegevens enkel voor zover dit nodig is voor het doel dat daarmee samenhangt. Tevens verwerken wij zo min mogelijk persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? (Doel)

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de bestellen naar u te verzenden en contact met u te onderhouden. Tevens gebruiken wij uw persoonsgegevens om de factuur op te kunnen maken met de juiste gegevens.

Wat is de grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens?

De grondslagen die gebruikt mogen worden voor de verwerking van persoonsgegevens staan genoemd in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitvoering overeenkomst

Om de overeenkomst die wij met elkaar sluiten uit te kunnen voeren (koopovereenkomst) is het nodig dat wij de persoonsgegevens verwerken. Zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Immers, dan kunnen wij u niet het bestelde artikel leveren. 

Toestemming

Een andere grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is uw toestemming. Door bij ons een bestelling te plaatsen, geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

U kunt echter op ieder moment uw toestemming intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Dit is anders als wij ook nog een andere grondslag hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wettelijke verplichting

De facturen dienen te voldoen aan wettelijke eisen. De gevraagde gegevens dienen altijd op de factuur te worden vermeld. De grondslag hiervoor is de Wet op de OmzetBelasting.

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Een betrokkene is degene van wie wij de persoonsgegevens verwerken. Volgens de AVG heeft elke betrokkene een aantal rechten met betrekking tot deze verwerking. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, verzoeken wij u een mail te sturen naar contact@shopsalies.com met daarin uw gegevens en uw verzoek.  Om uw identiteit vast te stellen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Wij raden uw aan uw BSN en foto te anonimiseren en een watermerk toe te passen. Na ontvangst van alle gegevens reageren wij binnen 48 uur op uw verzoek.

Recht van inzage art. 15 lid 1 AVG

U heeft het recht om uitsluitsel te krijgen over de vraag of wij uw persoonsgegevens verwerken. In dat geval heeft u het recht op inzage en op specificaties van de persoonsgegevens. Wij verstrekken u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Recht op rectificatie art. 16 AVG

U heeft het recht om onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Indien uw gegevens onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel, kunt u ons een verzoek doen de gegevens te rectificeren of aan te vullen.

Recht om vergeten te worden art. 17 AVG

U heeft het recht op het wissen van de gegevens als wij uw gegevens niet meer rechtmatig mogen verwerken. In de volgende situaties zullen na uw verzoek daartoe uw gegevens worden verwijderd, tenzij er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 • Uw gegevens zijn niet (meer) nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • U trekt uw toestemming in en er is geen sprake van een andere verwerkingsgrondslag.
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar is succesvol.
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan de wet.

Recht op beperking van de verwerking art. 18 AVG

U heeft het recht op beperking van de verwerking, indien:

 • Uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt. In plaats van het verzoek om uw gegevens te wissen, kunt u ons ook verzoeken de verwerking te beperken.
 • Uw gegevens niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.
 • De juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist. Tijdens de periode dat wij controleren of uw persoonsgegevens wel of niet juist zijn, heeft u recht op beperking van de verwerking.
 • U bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking van persoonsgegevens. Tijdens de periode dat wij beoordelen of onze gerechtvaardigde gronden voor verwerking al dan niet zwaarder wegen dan die van de betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens art. 20 lid 1 AVG

U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens indien:

 • De verwerking is gebaseerd op uw toestemming of uitvoering van een overeenkomst; en
 • De verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Dit recht houdt in dat wij uw persoonsgegevens in een gestructureerde gangbare en machine leesbare vorm moeten verstrekken aan u zelf of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke die door u wordt aangewezen.

Intrekken toestemming

U heeft het recht uw toestemming te allen tijde vrijelijk in te trekken, zonder nadelige gevolgen.

Klachtenrecht

Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens omgaan, heeft u het recht bij ons een klacht in te dienen. Dit dient schriftelijk te worden ingediend. Wij zullen binnen 4 weken op uw klacht reageren.

Mocht dit niet tot de gewenste uitkomst leiden, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking door derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan onze boekhouder ter verwerking van de facturen. Wij sluiten met deze verwerker een verwerkersovereenkomst om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden in herleidbare vorm zo lang bewaard als noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt, tenzij wij deze nog nodig hebben voor een verenigbaar doel, zoals:

 • Archivering in het algemeen belang voor historische, statische of wetenschappelijke doeleinden
 • Uitoefening van het recht op vrijheid van mening sluiting en van informatie
 • In het kader van rechtsvordering
 • Voor een publieke taak
 • Om redenen van algemeen belang op het vlak van volksgezondheid

Mochten wij de persoonsgegevens nog nodig hebben voor het voldoen aan een minimale wettelijke bewaartermijn, dan zullen wij die bewaartermijn als minimale bewaartermijn aanhouden.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Vragen?

Indien u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan staat het u uiteraard vrij contact met ons op te nemen.