Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden die in dit document zijn vastgelegd.
b. Sàlies: Sàlies, gevestigd te Werkendam onder KvK nr. 62324985.
c. Klant: De partij (zowel een natuurlijke persoon als rechtspersoon) met wie Sàlies een overeenkomst is aangegaan en de dienst heeft afgenomen, of een offerte heeft aangevraagd.
d. Partijen: Sàlies en Klant in de overeenkomst.
e. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
f. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zijn van de overeenkomst op afstand.
g. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Sàlies georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
h. Overeenkomst: elke mondelinge of schriftelijke overeenkomst die gesloten is tussen Sàlies en de Klant, waaronder de Overeenkomst op afstand.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, waaronder overeenkomst op afstand, en leveringen van diensten of producten door of namens Sàlies. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle vervolgwerkzaamheden/opdrachten die uit een eerdere overeenkomst ontstaan.
b. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Sàlies in te zien zijn en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
c. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
d. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
e. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
f. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
g. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
h. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Het aanbod
a. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
b. Het aanbod is vrijblijvend. Sàlies is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
c. Het aanbod op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Sàlies gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sàlies niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De groendecoraties kunnen afwijken van de afbeelding, nu het een handgemaakt en natuurproduct betreft.
d. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Sàlies kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten nu het een natuurproduct betreft.
e. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
i. de prijs inclusief belastingen;
ii. de eventuele kosten van verzending;
iii. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
iiii. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
v. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
vi. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Sàlies de prijs garandeert;
vii. de manier waarop de Klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

4. De overeenkomst
a. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid d, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
b. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Sàlies onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door Sàlies is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
c. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sàlies passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Sàlies daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
d. Sàlies kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Sàlies op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
e. Sàlies zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
i. het bezoekadres van de vestiging van Sàlies waar de Klant met klachten terecht kan;
ii. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
iii. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
f. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

5. Prijzen
a. Alle prijzen die Sàlies hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
b. Alle prijzen op die Sàlies hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Sàlies te allen tijde wijzigen.
c. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Sàlies niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
d. De Klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid c, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
e. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Sàlies niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

6. Gevolgen niet tijdig betalen
a. De betaaltermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur door de Klant.
b. Bij overschrijding van de betaaltermijn ontvangt de Klant een herinnering om tot betaling over te gaan. Blijft betaling uit, dan is de Klant direct in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Over het openstaande bedrag wordt dan wettelijke rente berekend, tevens komen de incassokosten voor rekening van de Klant.
c. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
d. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag Sàlies haar verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
e. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Sàlies op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
f. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Sàlies, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Sàlies te betalen.

7. Herroepingsrecht
a. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant.
b. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Sàlies retourneren, conform de door Sàlies verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
c. Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Sàlies. Het kenbaar maken dient de Klant te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
d. Indien de Klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Sàlies heeft teruggezonden, is de koop een feit.
e. De navolgende producten zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht:
i. Producten die volgens de specificaties van de Klant gemaakt zijn, zoals op maat gemaakte groendecoraties en droogbloemen;
ii. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
iii. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
iiii. Producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals bloemen en groendecoraties.

8. Kosten in geval van herroeping
a. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
b. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Sàlies dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt tenzij de Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
c. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Klant zelf is de Klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
d. De Klant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Sàlies niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

9. Conformiteit
a. Sàlies staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
b. Een door Sàlies, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover Sàlies kan doen gelden.
c. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur maanden na levering aan Sàlies schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
d. Sàlies is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
e. De conformiteit geldt niet indien de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Sàlies en/of op de verpakking behandeld zijn.

10. Retentierecht
a. Sàlies kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant onder zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Sàlies heeft voldaan, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
b. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de Klant nog betalingen verschuldigd is aan Sàlies.
c. Sàlies is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

11. Eigendomsvoorbehoud
a. Sàlies blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Sàlies op grond van wat voor met Sàlies gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan Sàlies zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de producten terugnemen.
b. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
c. Indien Sàlies een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Sàlies het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

12. Levering
a. Sàlies zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
b. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
c. Verse bloemen/boeketten worden niet verzonden, maar enkel bezorgd in de regio.
d. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid e van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
e. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
f. In geval van ontbinding conform het lid d van dit artikel zal Sàlies het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
g. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sàlies zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Sàlies.
h. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sàlies tot het moment van bezorging aan de Klant of een door hem aangewezen derde , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
i. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Sàlies het recht om haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
j. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de Klant een verlate levering niet aan Sàlies kan tegenwerpen.

13. Verpakking en verzending
a. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de Klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Sàlies niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
b. Indien de Klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Sàlies, bij gebreke waarvan Sàlies niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

14. Bewaring
a. Indien de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
b. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

15. Klachten
a. Sàlies beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
b. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sàlies, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.
c. Bij Sàlies ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sàlies binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
d. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
e. Bij klachten dient een Klant zich allereerst te wenden tot Sàlies. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Webwinkel is momenteel niet aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.
f. Een klacht schort de verplichtingen van Sàlies niet op, tenzij Sàlies schriftelijk anders aangeeft.
g. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Sàlies, zal Sàlies naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

16. Aansprakelijkheid Sàlies
a. Sàlies is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, de gegeven informatie en adviezen, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet door Sàlies.
b. Indien Sàlies aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
c. Sàlies is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
d. Indien Sàlies aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17. Intellectuele eigendom
a. Sàlies behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Sàlies houdt dus alle intellectuele eigendomsrechten op alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze moeten op eerste verzoek van Sàlies direct worden teruggegeven.
b. Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de informatie, dan wel de door Sàlies geproduceerde werken, zoals ontwerpen, adviezen en soortgelijke werken, verstrekt door Sàlies te verveelvoudigen, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen dan wel anders dan voor privégebruik te gebruiken.

18. Privacy en geheimhouding
a. De gegevens en informatie die de Klant aan Sàlies verstrekt, zal Sàlies zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
b. Sàlies is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van vertrouwelijke aard die de Klant aan Sàlies ter beschikking heeft gesteld. Dit lijdt uitzondering indien Sàlies krachtens de wet gehouden is informatie aangaande de Klant te verschaffen.
c. Sàlies mag de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend en alleen verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
d. De Klant heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens. De Klant dient dit schriftelijk te verzoeken aan Sàlies.

19. Recht op ontbinding
a. De Klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Sàlies toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
b. Is de nakoming van de verplichtingen door Sàlies niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Sàlies in verzuim is.
c. Sàlies heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Sàlies kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

20. Overmacht
a. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Sàlies in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan Sàlies kan worden toegerekend in een van de wil van Sàlies onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Sàlies kan worden verlangd.
b. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
c. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Sàlies 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Sàlies er weer aan kan voldoen.
d. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
e. Sàlies is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

21. Wijziging algemene voorwaarden
a. Sàlies is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
b. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
c. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Sàlies zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
d. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

22. Overgang van rechten
a. Rechten van de Klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Sàlies.
b. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

23. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
a. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
b. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Sàlies bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

24. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sàlies is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
06-02-2023